Panel Mieszkańcaemailemail

GOSPODARKA ODPADAMI

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych Wrzesień 2019

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych Wrzesień 2019

W dniach od 02.09.2019r. do 24.09.2019r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz szeregowych. 

Odpady należy wystawić w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej nieruchomości do godz. 7.00 przed posesję. 

 

W ramach zbiórki można wystawić odpady takie jak: 

 • odpady typu meble (stoły, szafy, szafki, tapczany, łóżka i fotele),
 • materace,
 • dywany,
 • pierzyny,
 • sprzęt elektryczny, elektroniczny,
 • opony od samochodów osobowych,
 • rowery,
 • zabawki dużych rozmiarów.

W trakcie zbiórki nie można wystawić:

 • umywalek i innej ceramiki sanitarnej,
 • wanien,
 • grzejników,
 • stolarki okiennej,
 • kosiarek spalinowych,
 • motorowerów,
 • odpadów poremontowych, ogrodowych czy części samochodowych

Drzewko za makulaturę

Drzewko za makulaturę

Od środy, 21 marca, powracamy z akcją "Drzewko za makulaturę"!  
II edycję zaczynamy z pierwszym dniem wiosny i przyjmujemy paczki ze starymi książkami oraz prasą, do 31.05.

Wymiana voucherów na sadzonki nastąpi 15.06.2019. Zachęcamy do udziału 

 

Pełny regulamin: http://biblioteka.gorakalwaria.pl/651-Konkursy.htm

Zachęcamy również do śledzenia zakładki zaproszenia: http://biblioteka.gorakalwaria.pl/651-Zaproszenia.htmZASTĘPCZY ODBIÓR ODPADÓW ZA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2018 R.

ZASTĘPCZY ODBIÓR ODPADÓW ZA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2018 R.

 

 

 

 

 

ZASTĘPCZY ODBIÓR ODPADÓW ZA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2018R.

W związku z uchwaleniem przez Sejm 12.11.2018r. dniem wolnym od pracy informuję, że odbiór odpadów zmieszanych w sektorze 2 w Górze Kalwarii oraz w zabudowie wielolokalowej za ten dzień (12.11) nastąpi 13.11.2018 r. (wtorek), natomiast odbiór metali i tworzyw sztucznych za dzień (13.11) odbędzie się w dniu 14.11.2018r. (środa).

 

                                                                                    Burmistrz Miasta

                                                                                    i Gminy Góra Kalwaria

                                                                                                                

Odbiór odpadów zielonych

Odbiór odpadów zielonych

Szanowni Państwo,

Gmina Góra Kalwaria informuje, że odpady zielone w 2018 r. będą odbierane do końca LISTOPADA.

W w/w miesiącu odbiór odpadów zielonych nastąpi zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów BIO.

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych Wrzesień 2018

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych Wrzesień 2018

W dniach od 03.09.2018r. do 25.09.2018r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz szeregowych. 

Odpady należy wystawić w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej nieruchomości do godz. 7.00 przed posesję. 

 

Informacja dot. nieczystości ciekłych

Informacja dot. nieczystości ciekłych

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Dbając o nasze środowisko przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późń. zm.) nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Opróżnianie w/w zbiorników należy dokonywać poprzez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności
w tym zakresie (wykaz firm znajduje się na stronie www.bip.gorakalwaria.pl w zakładce „Ochrona Środowiska”, „Gospodarka Odpadami”).

 

Ponadto właściciele nieruchomości, są zobowiązani do zawarcia  UMOWY z przedsiębiorcą znajdującym się w w/w wykazie.  

W przypadku przeprowadzenia kontroli właściciel nieruchomości jest obowiązany okazać umowę oraz dowody uiszczenia opłat za te usługi.

Przypominamy również, że przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 9 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202), a także być zgłoszone do Referatu Ochrony Środowiska!

 Szczegóły pod numerem 22 727 13 76.

 

Informacja

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że kody kreskowe które przyklejali Państwo na worki od 01.01.2018 r. nie obowiązują.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2018 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2018 r.

 

 

PSZOK od dnia 1 stycznia 2018 r.

PSZOK prowadzony przez Gminę Góra Kalwaria mieści się przy ul. Skierniewickiej w Górze Kalwarii.

 

 

 

PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

1) w okresie od początku maja do końca października w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 10:00 - 20:00,

w pozostałych miesiącach:

a) w poniedziałki i środy w godzinach od 12:00 do 18:00,

b) w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria.

Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. Odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich),

3. Oleje samochodowe max do 5 litrów jednorazowo,

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, kanapy, materace, dywany, wózki, rowery itp.),

5. Zużyte opony z samochodów osobowych,

6. Odpady ulegające biodegradacji, zawierające odpady zielone (pozostałości z jedzenia, skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie itp.),

7. Pojedyncze okna (szyby należy usunąć i umieścić w pojemniku na szkło),

8. Żarówki,

9. Zabawki,

10. Styropian stanowiący część opakowań (np. po sprzęcie AGD),

11. Baterie i akumulatory,

12. Popiół w workach,

13. Papier,

14. Szkło,

15. Metale,

16. Tworzywa sztuczne,

17. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilościach: 

a.1m3 na rok w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w tym szeregowej, grupowej,

b.0,5 m3 na rok, na jeden lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej.

Odpady nie przyjmowane w PSZOK:

1. Zmieszane odpady komunalne,

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlanoarchitektonicznej,

3. Odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,

4. Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych,

5. Odpady nieprawidłowo zabezpieczone (płynne, w uszkodzonych opakowaniach, zanieczyszczone),

6. Wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynku),

7. Części samochodowe,

8. Karpy drzew.